Allmänt om industri

Industri är något som är nödvändigt för alla länder för att underhålla och utveckla landets ekonomi och det kan ske på många olika områden, såsom råvaruindustri, byggindustri, textilindustri, bilindustri med mera. Ordet industri kommer från latinets industria och betyder sysselsättning eller flit. Ett lands ekonomiska framgång och därmed också ofta levnadsstandard beror till stor del på hur pass utvecklad, framgångsrik och avancerad dess olika industrier är.

Industri som benämning kan alltså innefatta allt möjligt när det kommer till näringsliv i stor skala. Det är till stor del tack vare industrin och den industriella revolutionen som vi i västvärlden och Skandinavien har så pass utvecklade länder och framgångsrik ekonomi.

Sverige har bland annat varit framgångsrikt globalt sett inom industrier som berör bilhandel med bilföretag såsom Volvo och Saab, möbelindustri med bland annat det multinationella företaget IKEA samt inom skog och stålindustrin. På senare år har Sverige också varit på framkant inom IT-industrin med företag som bland annat Spotify och Skype.

Industrin har varit starkt sammankopplad med den globala kapitalismen och det är ur industrin som material och produkter har blivit möjliga att producera i stor skala med bland annat tekniker som löpande band etcetera. Det har inneburit många och stora framsteg för mänskligheten men också negativa aspekter såsom miljöförstöring, slöseri med resurser och att små företag med unika produkter har tvingats till konkurs. De största industriländerna i världen med mest global export och import är bland annat Kina, Japan, USA, Tyskland och Indien.

I de skandinaviska länderna skiljer sig industrikulturen en hel del jämförelsevis med andra delar av världen eftersom industrin i de skandinaviska länderna skiljer sig rätt mycket från land till land. Sverige har historiskt sett haft en stor skogsindustri, Danmarks tyngdpunkt har legat i jordbruket och Norge och Island har historiskt till störst del ägnat sig åt fiske. Industrierna har dock utvecklats och förändrats något i de skandinaviska länderna men utmärks fortfarande av att skillnaderna dem emellan är stora.

Leave a Reply