Islands industri

Island är liksom de övriga skandinaviska länderna ett framgångsrikt och rikt industriland med hög levnadsstandard trots sin geografiska isolering från omvärlden. Landet var fram tills på 90-talet det främsta välfärdslandet i världen men den stora omfattningen av bankväsendets och de isländska företagens privatiseringar med det isländska självständighetspartiet i ledningen ledde till stora statsskulder. Bankerna började öppna upp och satsa internationellt och de köpte bland annat många företag i övriga Skandinavien och i Storbritannien. Tillväxten rent ekonomisk var väldigt stor men skulden till andra länder var lika stor. Under finanskrisen i slutet på 00 talet rådde inflation i landet och ekonomin kraschade, vilket bland annat ledde till att landets arbetslöshet ökade. Sedan dess har staten återtagit bankväsendet men vägen tillbaka har varit lång och de är inte helt framme än idag.

En stor del av industrin på Island utgörs av fiske och den utgjorde 75 % av landets exportinkomst fram tills år 2000. Fiskeindustrin har dock drabbats negativt i landet på grund av att Islands fisketerritorium exploaterats utav andra länder. Detta har lett till en hård och utdragen kamp för att de ska få behålla territoriet för sig själva. Detta har lett till att fiskeindustrin har sjunkit till att idag endast utgöra 35 % av den inkomst i landet som baseras på export. Man har kompenserat för detta genom att istället fokusera på produktion av aluminium. Aluminiumproduktionen är nämligen starkt gynnad i landet på grund av dess naturliga energitillgångar i form av vattenkraft och geotermisk energi. Detta har lett till att Island idag utgör centrum för aluminiumtillverkningen i Europa.

Något annat som ökar i landet och särskilt har ökat på senare år är turistindustrin. Många turister intresserar sig för landets unika och speciella natur samt sportfisket som erbjuds. Dessutom har en stor utveckling skett inom bioteknikindustrin i landet de senaste decennierna.

Leave a Reply