Norsk industri

I Norge har den ekonomiska tillväxten sedan 1970-talet varit mycket hög och deras BNP per capita är nästan dubbelt så hög som i USA, som är världens starkaste ekonomi. Detta välstånd har till stor del grundat sig i landets rika naturtillgångar där det kanske viktigaste har varit oljan, men även naturgas, fisk, skog och vattenkraft har haft en betydande inverkan.

Oljeindustrin har dock de senaste årtiondena varit det dominerande området inom norsk industri vilket har gjort landet mycket framgångsrikt rent ekonomisk men också gjort det känsligt för konjunktursvängningar. De har genomgått flera lågkonjunkturer trots att de har bland det högsta BNP per capita i världen, vilket har lett till att det inrättats en särskild fond i landet som kallas för “Statens pensjonsfond utland”, eller oljefonden i folkmun. Den upprättades år 1990 och dess uppgift är att förvalta de finansiella förmögenheter som utvinns från den norska oljeindustrin. År 2017 innefattade fonden över 8 000 miljarder norska kronor och den växer dagligen. Fonden tillförs den statliga nettovinsten från landets oljeindustri varje år och en del av den används till att finansiera statsbudgetens utgifter. Förvaltningen av Statens pensjonsfond utland sker på uppdrag av finansdepartementet av Folketrygdfondet som är ett statligt bolag.

De största exportvarorna i Norge är gas och olja, men därutöver är fisk, metaller, kemiska produkter och maskiner av olika slag viktiga. Från Norge kommer bland annat Statoil som är ett oljebolag vilket noterades på börsen 2001 och år 2013 ägde staten nästan 70 % av dess aktier.

Gas och olja står för cirka hälften av Norges export och utgör ungefär 20 % av dess BNP. Medelinkomsten bland befolkningen som arbetar i landet är mycket hög och ligger på cirka 36 700 norska kronor vilket motsvarar ungefär 42 000 svenska kronor. Landet är så pass starkt ekonomiskt att vissa har hävdat att hela landet skulle kunna sluta arbeta och ändå klara sig ekonomiskt i 50 år framöver.

Leave a Reply